Categories
Nhac Hay Lyrics Videos

goi anh


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/musicflu/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/musicflu/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/musicflu/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

diepthanhthanh might be one of the famous Vietnamese singer that sing this song goi anh. Read more to see song lyric, video clips and play the song.

Mùa Thu sang, mùa Thu sang
Cho bông hoa cũng lại vàng lời thương
Mùa Thu hương, mùa Thu hương
Hạt sương mỏng manh vấn vương với ngày
Mùa Thu say, mùa Thu say
Cồn cào men sữa đắng cay vẫn thừa
Mùa Thu mưa, mùa Thu mưa
Ngưu Lang Chức Nữ ngày xưa tìm về
Mùa Thu mê, mùa Thu mê
Em chìm đắm với lời thề đánh rơi
Mùa Thu ơi, mùa Thu ơi
Em giơ tay níu đất trời gọi anh
Mùa Thu sang, mùa Thu sang
Cho bông hoa cũng lại vàng lời thương
Mùa Thu hương, mùa Thu hương
Hạt sương mỏng manh vấn vương với ngày
Mùa Thu say, mùa Thu say
Cồn cào men sữa đắng cay vẫn thừa
Mùa Thu mưa, mùa Thu mưa
Ngưu Lang Chức Nữ ngày xưa tìm về
Mùa Thu mê, mùa Thu mê
Em chìm đắm với lời thề đánh rơi
Mùa Thu ơi, mùa Thu ơi
Em giơ tay níu đất trời gọi anh

Mùa Thu ơi, mùa Thu ơi
Em giơ tay níu đất trời gọi anh…………

Update by: Thong Tran

goi anh
Audio song right click – save as – Play with Windows Media PLayer