Categories
Nhac Hay Lyrics Videos

Me O Trong Con


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/musicflu/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

Giới Nghiêm và La Tuấn Dzũng might be one of the famous Vietnamese singer that sing this song Me O Trong Con. Read more to see song lyric, video clips and play the song.

Mẹ Ở Trong Con
Nhạc: La Tuấn Dzũng
Lời: Giới Nghiêm và La Tuấn Dzũng

Mẹ ở trong con không thể nào diễn đạt được
Tìm trong mỗi phút giây Mẹ ở đâu đây
Nhìn trong tay, trong mắt, mũi khi con đang cười
Mẹ trong con có an vui hay sầu đau?

Lòng mẹ bao la như suối ngàn như biển rộng
Tình mẹ như ánh dương toả sáng muôn phương
Mẹ trong da, trong máu chảy, trong con tim mồng
Mẹ trong con, con trong mẹ tình thiêng liêng

Ngày ấu thơ Mẹ nuôi bằng nguồn sữa vô biên
Lo từng miếng ăn, dạy từng câu nói, dẫn từng bước đi
Đau lòng khi thấy con vấp ngã
Vui mừng khi biết con bình yên
Con lớn khôn rồi sữa Mẹ vẫn còn nuôi
Giờ đây con sống vui thân vô thường
Nuôi Mẹ bằng sự sống trong con từng giờ
Đưa Mẹ đến nơi an lành
Con trong Mẹ và Mẹ sống trong con.

Lyrics


MP3

Update by: Tuan LA

Me O Trong Con
Audio song right click – save as – Play with Windows Media PLayer

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.