Categories
Nhac Hay Lyrics Videos

Mùa Xuân Em Mặc Áo Vàng


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/musicflu/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

Tuệ Nga might be one of the famous Vietnamese singer that sing this song Mùa Xuân Em Mặc Áo Vàng. Read more to see song lyric, video clips and play the song.

Mùa Xuân Em Mặc Áo Vàng

Lời: Tuệ Nga Nhạc: La Tuấn Dzũng

Mùa xuân em mặc áo vàng
Mực say lòng giấy thơm trang
Mùa xuân em mặc áo vàng
Em mặc áo vàng
Áo vàng dâng hương

Nguyện cầu Chư Phật mười phương
Ba ngàn cảnh giới lừng hương Chiên Đàn
Mùa xuân cây cỏ thênh thang
Quan Âm phổ độ nhân gian an hòa

Việt Nam quê mẹ hoan ca
Đàn con lưu lạc phương xa trở về
Đón xuân bút lộng thơ đề
Xuân trong mộng tưởng ngày về hoài mong
Thanh bình xuân đẹp nắng hồng
Thời kinh Bát Nhã khai dòng thịnh hưng

Bốn phương tứ chúng vui mừng
Ba miền non nước vang lừng đạo ca
Mùa xuân em mặc áo hoa
Em dâng khẩn nguyện an hoà quê hương.

Music Sheet


Listen to song using Ral Audio


WMA

Midi


Xem Video Nhac

Update by: Tuan LA

Mùa Xuân Em Mặc Áo Vàng
Audio song right click – save as – Play with Windows Media PLayer

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.