Categories
Nhac Hay Lyrics Videos

ngheo tay nhau the


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/musicflu/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

tamdoan might be one of the famous Vietnamese singer that sing this song ngheo tay nhau the. Read more to see song lyric, video clips and play the song.

Nghéo tay nhau thề lòng không đổi lòng
Nghéo tay nhau thề tình nghĩa mênh mong
Ví dù ông tơ hồng
Muốn cản ngăn đôi mình
Vững lòng xem tựa như không.

Đã yêu chân thành cần chi nói nhiều
Mấy sông cũng lội ngàn núi cũng leo
Ví người yêu trên đèo
Chẳng ngại công xin trèo
Quyết tìm cho được người yêụ.

ĐK:

Tóc em dài em cài bông thiên lý
Em mỉm miệng em cười
Anh để ý anh thương
Mến anh nghèo aó sứt chỉ đường tà
Vợ anh thì chưa có mẹ già để ai khâụ

Nghéo tay nhau thề đẹp duyên cau trầu
Nghéo tay nhau thề tình nghĩa thâm sâu
Đã đồng tâm chung đầu
Dẫu biển đông không màn
Tác cạn cho được gần nhaụ..

Update by: Thong Tran

ngheo tay nhau the
Audio song right click – save as – Play with Windows Media PLayer

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.