Categories
Nhac Hay Lyrics Videos

toi nho ten anh


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/musicflu/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

trishthuytrang might be one of the famous Vietnamese singer that sing this song toi nho ten anh. Read more to see song lyric, video clips and play the song.

Tôi viết tên anh trên lá trên hoạ
Tôi viết tên anh trong trái tim tôị
Tôi viết tên anh trên đá, trên vôị
Tôi viết tên anh ngập nẻo đường đi ngàn lốị

Tôi viết tên anh trên gấm, trên nhung.
Tôi viết tên anh trên trán, trên taỵ
Tôi viết tên anh trong gió, trong mâỵ
Tôi viết tên anh vào lòng biển lớn sông dàị

Anh, lớp trai ngày nay
đắp xây ngày maị
Đem tự do cho người
mang niềm vui cho đờị

Anh, nơi biên thùy xa
Vắng muôn màu hoạ
Không hề nao núng lòng
Oai hùng nơi chiến trường.

Tôi nhớ tên anh khi gió khi mưạ
Tôi nhớ tên anh khi nắng lưa thưạ
Tôi nhớ tên anh qua ánh trăng thanh.
Khi tiếng tơ ngân vào lòng thời gian màu tím.

Tôi nhớ tên anh như nhớ tương laị
Tôi nhớ tên anh như nhớ trông aị
Tôi nhớ tên anh muôn kiếp không phaị
Tôi chắc trong tôi đời đời còn nhớ nhung hoàị

Anh, lớp trai ngày nay
Đắp xây ngày maị
Đem tự do cho người
Mang niềm vui cho đờị

Anh, nơi biên thùy xa
Vắng muôn màu hoạ
Không hề nao núng lòng
Oai hùng nơi chiến trường.

Tôi nhớ tên anh khi gió khi mưạ
Tôi nhớ tên anh khi nắng lưa thưạ
Tôi nhớ tên anh qua ánh trăng thanh.
Khi tiếng tơ ngân vào lòng thời gian màu tím.

Tôi nhớ tên anh như nhớ tương laị
Tôi nhớ tên anh như nhớ trông aị
Tôi nhớ tên anh muôn kiếp không phaị
Tôi chắc trong tôi đời đời còn nhớ nhung hoàị

Update by: Thong Tran

toi nho ten anh
Audio song right click – save as – Play with Windows Media PLayer

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.