Categories
Nhac Hay Lyrics Videos

trau oi


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/musicflu/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

havy might be one of the famous Vietnamese singer that sing this song trau oi. Read more to see song lyric, video clips and play the song.

Em thường qua ngõ nhà tôi, nghiêng nghiêng dáng nhỏ với đôi thúng trầu
Chợ làng xa tận đâu đâu, hằn sâu dấu cát, in từng dấu chân
Ngõ về tôi ướm lời thăm, trầu xanh dăm miếng có còn nhường anh
Em cười duyên đến là duyên, bảo tôi: "Trầu hết, em quên để dành"

Mưa hay nắng bao năm, thương em luôn thắm trầu xanh
Hoa cau rơi trắng ngoài sân, tình tôi vẫn mơ chuyện cau với trầu
Thế mà một dạo tôi đi, lời thương lời nhớ chưa gì đã xa
Chiều nay trời nổi phong ba, về ngang qua ngõ gọi thầm: "Trầu ơi"

Update by: Thong Tran

trau oi
Audio song right click – save as – Play with Windows Media PLayer

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.