Categories
Nhac Hay Lyrics Videos

ve


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/musicflu/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

truongvu might be one of the famous Vietnamese singer that sing this song ve. Read more to see song lyric, video clips and play the song.

Về ngang qua đường cũ lá vẫn xanh nguyên màu
Có đôi chùm hoa lạ chậm tím vì mong nhaụ

Về ngang qua quán cũ nhạc vẫn vang trong chiều
Lời ca như sóng vỗ cuốn lòng theo bay theọ

ĐK:

Về ngang qua sông cũ đò xưa nay đã già
Trăng hẹn hò thuở nọ giờ tách bến nao xaọ

Về ngang qua phố cũ nhạc lòng theo gió mưa
Ngỡ khi mình đứng đợi chung đầu dưới hiên xưạ

Về ngang qua trường cũ bông rừng thèm vu vơ
Trái me ai chia nửa đến bao giờ thôi chuạ.???

Update by: Thong Tran

ve
Audio song right click – save as – Play with Windows Media PLayer

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.