Categories
Nhac Hay Lyrics Videos

bong dien dien


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/musicflu/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

phinhung might be one of the famous Vietnamese singer that sing this song bong dien dien. Read more to see song lyric, video clips and play the song.

"Hò ơ! Má ơi đừng gả con xa,
Chim kêu vượn hú…. Hò ơ!
Chim kêu vượn hú, biết nhà má đâu".

Em đi lấy chồng về nơi xứ xa,
Đêm ru điệu hát câu hò trên môị
Miền Tây xanh sắc mây trời,
Phù sa nước nổi người ơi đừng về!
Với màu điên điển say mê,
vàng trong ánh mắt vỗ về gót chân.
Trót thương tình nghĩa vợ chồng,
Nên bông điên điển nở cho lòng vấn vương.
Tình thương em khó mà lường.

Chồng gần không lấy, em lấy chồng xa,
Giờ đây nhớ mẹ thương cha,
Còn đâu mà thong thả đi về nhà thăm.
Xa xăm nơi chốn bưng biền,
Ăn bông mà điên điển,
Nghiêng mình nhớ đât quệ
Chồng xa em khó mà dzề.
Hò ơ, ơi hò! Chồng xa em khó mà dzề (2 lần)

Update by: Thong Tran

bong dien dien
Audio song right click – save as – Play with Windows Media PLayer

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.