Categories
Nhac Hay Lyrics Videos

khi cuoc tinh da chet


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/musicflu/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

lethu might be one of the famous Vietnamese singer that sing this song khi cuoc tinh da chet. Read more to see song lyric, video clips and play the song.

Hãy mang đi hồn tôi
một hồn đầy bóng tối
một hồn đầy gió nổi
một hồn đầy hương phaị

Hãy mang đi hồn người
chân đưa lời cáo biệt
mưa ướt liền vai người
hiu hắt liền đời tôị

Khi cuộc tình đã chết
còn lời nào cho vui
đời đã đành chia đôị

Khi cuộc tình đã chết
còn mắt nào cho nguôi
đời đã đành chia đôị

Hãy mang đi hồn tôi
đầy tóc rối
đầy môi người
đầy tay siết
đầy ngực thơm
đầy bão tố
đầy điên mệ

Xin nhớ đêm nay
xin nhớ đêm nay
mưa ướt mềm vai người
ướt mềm tình tôị

Hãy mang đi hồn tôi
một hồn đầy bóng tối
một hồn đầy gió nổi
một hồn đầy hương phaị

Hãy mang đi hồn người
chân đưa lời cáo biệt
mưa nối liền vai người
hiu hắt liền đời tôị

Khi cuộc tình đã chết
còn lời nào cho vui
đời đã đành chia đôị

Khi cuộc tình đã chết
còn mắt nào cho nguôi
đời đã đành chia đôị

Update by: Thong Tran

khi cuoc tinh da chet
Audio song right click – save as – Play with Windows Media PLayer

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.