Categories
Nhac Hay Lyrics Videos

mien trung thuong nho


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/musicflu/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

nhuquynh might be one of the famous Vietnamese singer that sing this song mien trung thuong nho. Read more to see song lyric, video clips and play the song.

Sông lạnh đò vắng neo chờ ai,
Mong đợi người lâu rồi người ơi …
Đây tiếng chuông vọng xa xôi,
Đây bến đưa về nơi nơi,
Đây giòng hương muôn đời,
Câu hẹn hò nhớ ghi đừng phai,
Bến Ngự chiều nao cùng kề…vai,
Nghe thoáng xa điệu nam ai,
Nghe gío lay cành dương rơi,
Nghe giọng ca tiếng cườị
Miền Trung đợi chờ …Miền Trung thương nhớ,
Thương nhớ dệt thành thơ,
Khúc hát giao duyên mơ bóng dáng xưa luyến lưu giờ tiễn đưạ..
Kỹ niệm còn đó nhưng người đâu,
Đừng phụ tình nhau để chờ..nhaụ..
Đây tiếng chuông vọng -dêm thâu,
Đây bến xưa đò văn lâu,
Đây thùy dương…thắm màụ…

Update by: Thong Tran

mien trung thuong nho
Audio song right click – save as – Play with Windows Media PLayer

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.