Categories
Nhac Hay Lyrics Videos

tinh xot xa


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/musicflu/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/musicflu/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

phuongthanh might be one of the famous Vietnamese singer that sing this song tinh xot xa. Read more to see song lyric, video clips and play the song.

Đến làm gì tình yêu đến làm gì
tình đến cho ta càng thêm xót xa
Đến làm gì tình yêu đến làm gì
tình hỡi cớ sao lòng người gian dối
trót dại khờ tình trao hết nào ngờ,
tình đã bay cao lòng ta đớn đau
đã muộn màng, tình yêu đã lỡ làng,
người hỡi giấc mơ phai tàn
Nghe mưa rơi cho buồn dâng chơi vơi
tình khuất xa bay mù khơi
tim đơn côi, sao giờ nghe phai phôi,
tình đó như mây sầu giăng muôn lối
ôm thương đau, bây giờ như chiêm bao,
người đó ra đi thật sao
đêm xanh xao, nghe sầu thương dâng cao,
tình đến cho đêm thương đaụ

đến làm gì người ơi đến làm gì,
tình vấn vương xin đừng thương
đã muộn màng người ơi đã lỡ làng,
tình hết giấc mơ phai tàn

Update by: Thong Tran

tinh xot xa
Audio song right click – save as – Play with Windows Media PLayer

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.